Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken streeft ernaar om haar website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. We besteden veel aandacht aan de volledigheid en correctheid van de informatie. Desondanks kan Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien onze informatie tekortkomingen vertoont zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Wij nemen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijks foutieve informatie. Indien u onjuistheden vaststelt, kan u die aan ons meedelen via wijkcomite.nieuwland@gmail.com.

COPYRIGHT

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikels, publicaties en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens. Wijkcomité Nieuwland Zwijndrecht zal deze informatie op een strikt confidentiële manier behandelen en zal deze louter voor doeleinden van intern beheer en binnen het kader van onze dienstverlening aanwenden.

EMAIL

Emails en bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld om alleen gebruikt te worden door het individu of de groep aan wie de mail gericht is. Als u verkeerdelijk een email heeft ontvangen, gelieve dit mede te delen via wijkcomite.nieuwland@gmail.com en de mail van uw computer te verwijderen. Gebruik van de informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder uitdrukkelijke toestemming van Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken niet toegestaan. De visie of mening in een mail is deze van de schrijver en deze visie of mening is niet noodzakelijk deze van Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken.

Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken gaat er van uit dat de ontvanger de emails en bijlagen controleert op virussen en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enig virus verzonden per email.